Gebruikersvoorwaarden WAIT Software


Laatst gewijzigd: 27 november 2023


Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden


Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ('Verklaring', 'Voorwaarden' of 'VRV') omvat de servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op de verhouding tussen WAIT Software (hierna: “WAIT”) en gebruikers en anderen die interactie hebben met WAIT (hierna: “gebruiker”). Deze Verklaring is daarnaast van toepassing op merken, producten en diensten van WAIT waarnaar in deze verklaring wordt verwezen met 'Diensten'. Eenieder die de WAIT-diensten gebruikt of opent, verklaart daarmee akkoord te zijn met deze Verklaring, alsmede bijgewerkte versies van deze verklaring.

Omdat WAIT een ruim scala aan diensten levert, is het mogelijk dat gevraagd wordt om in de toekomst aanvullende voorwaarden te lezen en te accepteren. Die voorwaarden zullen van toepassing zijn op gebruik van specifieke apps, producten of diensten. Bij inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, zijn laatstgenoemde voorwaarden van toepassing met betrekking tot het gebruik van de specifieke app, het product of de dienst.


Privacy


WAIT respecteert de privacy van haar gebruikers. Onderdeel van deze voorwaarden is het privacy en gegevensbeleid regelt hoe WAIT kan worden gebruikt om informatie te ontvangen en items te delen met anderen. In het privacy en gegevensbeleid is vastgelegd hoe WAIT ingevulde inhoud en informatie mag verzamelen en gebruiken.


Inhoud en informatie delen


De gebruiker is eigenaar van alle inhoud en informatie die hij / zij in WAIT uploadt / download of op andere wijze plaatst.

Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto's en video's (hierna: “IE-inhoud”), dient gebruiker rechthebbende te zijn op de geplaatste IE-inhoud. Gebruiker verleent aan WAIT, met inachtneming van de geldende privacy- en toepassingsinstellingen een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die door gebruiker via WAIT wordt geplaatst (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer gebruiker zijn / haar account verwijdert, tenzij de inhoud door gebruiker is gedeeld met andere gebruikers en laatstgenoemden de inhoud niet hebben verwijderd.

Verwijderde IE-inhoud wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Verwijderde inhoud is derhalve gedurende een redelijke tijd mogelijk nog aanwezig in back-ups, maar niet beschikbaar is voor anderen.

Bij het openen van toepassingen en apps binnen WAIT kan door de toepassing / app mogelijk toestemming worden gevraagd voor het openen van inhoud en informatie en de inhoud en informatie die door gebruiker met anderen is gedeeld. WAIT verlangt van de geïmplementeerde toepassingen en apps dat de privacy van gebruikers wordt gerespecteerd. Het is echter de verantwoordelijkheid van

gebruiker om te verifiëren welke toestemming wordt verleend. WAIT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van informatie van gebruikers door derden.

Informatie die door gebruikers aan WAIT wordt verstrekt kan door WAIT en derden worden gebruikt zonder enige verplichting om gebruikers hiervoor te belonen (net zoals gebruikers geen verplichting hebben om de informatie aan te bieden).


Veiligheid


WAIT garandeert niet dat haar app veilig is. Zij doet haar best om de veiligheid van de gebruikers zoveel mogelijk te waarborgen. Daartoe dienen gebruikers zich aan de navolgende regels te houden:

Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam).


Gebruikers verzamelen geen inhoud of informatie van andere gebruikers of WAIT en zij gebruiken WAIT niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder voorafgaande toestemming van WAIT.

Gebruikers onthouden zich van illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies. Gebruiker onthouden zich van het uploaden van virussen of andere schadelijke code.

Gebruikers vragen andere gebruikers niet om aanmeldingsgegevens en melden zich enkel via hun eigen account aan.

Gebruikers plaatsen geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat; in strijd is met enige wettelijke regeling is.

Gebruikers gebruiken WAIT niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

Gebruikers onthouden zich van activiteiten die de correcte werking of weergave van WAIT verstoort, overbelast of onmogelijk maakt, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van functionaliteiten van WAIT.

Gebruikers zullen geen schending van deze Verklaring of beleidsregels faciliteren.


Registratie en accountbeveiliging


Gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens. Contactgegevens dienen actueel te zijn. Gebruikers dienen minimaal 12 jaar oud te zijn.

Gebruikers verstrekken derhalve geen valse persoonlijke gegevens en maken zonder toestemming geen account voor derden aan.

Gebruikers delen hun account niet met derden en onthouden zich van activiteiten die de beveiliging van hun account kunnen schaden. Overdracht van accounts is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van WAIT.

Gebruikers maken niet meer dan één persoonlijke account.


Als een account wordt gedeactiveerd, mag die gebruiker zonder toestemming van WAIT geen nieuwe account aanmaken.

WAIT behoudt zich het recht voor om een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie te verwijderen of terug te vorderen deze naar het oordeel van WAIT ongepast is of in strijd met belangen van derden is.


Rechten van derden


WAIT respecteert rechten van derden. Gebruikers dienen rechten van derden eveneens te respecteren.


Gebruikers plaatsen geen inhoud en ondernemen geen activiteiten via WAIT waarmee rechten van derden (mogelijk) direct dan wel indirect worden geschonden of overtreden

WAIT kan inhoud en informatie die op WAIT is geplaatst verwijderen indien WAIT van oordeel is dat de geplaatste inhoud en informatie in strijd met deze Verklaring, beleidsregels, (IE) rechten van derden of wettelijke bepalingen is. WAIT kan in een dergelijk geval overgaan tot deactiveren van het account van gebruiker. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen verwijdering van inhoud en informatie.

Gebruikers maken geen gebruik van de auteursrechten, handelsmerken of soortgelijke merken van WAIT, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe.

Het is gebruikers niet toegestaan identiteitsdocumenten of financiële informatie van derden op WAIT te plaatsen.


Mobiele en andere apparaten


WAIT biedt haar services en diensten momenteel gratis aan. Gebruikers zijn ervan op de hoogte dat de normale tarieven van een telecomaanbieder van toepassing kunnen zijn.

Gebruikers verlenen uitdrukkelijk toestemming en alle rechten die vereist zijn om te bewerkstelligen dat WAIT en andere gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (al dan niet middels tussenkomst van toepassingen) met alle informatie en contactgegevens die zichtbaar is op WAIT.


Betalingen


Gebruikers die een betaling verrichten via WAIT, stemmen nadrukkelijk in met de onderhavige voorwaarden, alsmede de Betalingsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat andere voorwaarden van toepassing zijn.

Advertenties en andere commerciële inhoud


WAIT streeft ernaar advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol is voor gebruikers en adverteerders. Teneinde dit doel te bereiken stemmen gebruikers nadrukkelijk in het navolgende:

Gebruikers geven WAIT toestemming om hun naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals voorkeuren ten aanzien van producten, diensten, merken) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door WAIT of gelieerde ondernemingen en derden wordt aangeboden of verbeterd. Gebruikers staan derhalve toe dat derden WAIT vergoedt voor het tonen en verstrekken van onder meer de naam van gebruikers en/of profielfoto met inhoud of informatie te tonen, zonder dat gebruikers daarvoor compensatie krijgen. Indien gebruikers een specifieke doelgroep hebben geselecteerd voor inhoud of informatie, zal WAIT deze keuze respecteren.

Inhoud en informatie van gebruikers wordt niet zonder toestemming aan adverteerders verstrekt.


Gebruikers zijn ervan op de hoogte dat betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig te herkennen zijn.


Gebruik van de WAIT Software


Gebruikers die de WAIT software downloaden of gebruiken, zij het via een stand-alone softwareproduct, een app of een invoegtoepassing voor een browser, stemmen ermee in dat de software met enige regelmaat upgrades, updates en extra functies downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.

Het is gebruikers niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven.


Wijzigingen Algemene voorwaarden


WAIT stelt gebruikers op de hoogte van voorgenomen wijzigingen in deze voorwaarden. Gebruikers zullen kennis kunnen nemen van de inhoud van de aangepaste voorwaarden alvorens verder gebruik te maken van WAIT.

Kennisgevingen van wijzigingen in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in deze Verklaring wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kunnen geschieden op de WAIT website.

Gebruikers die na melding van wijzigingen in de voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels de WAIT diensten blijven gebruiken, verklaren daarmee akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.


Beëindiging


Gebruikers die de letter of geest van deze Verklaring schenden of op enigerlei andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor WAIT (kunnen) creëren, kunnen van toegang tot WAIT worden

uitgesloten. Gebruikers kunnen hun account op ieder gewenst moment verwijderen of deactiveren door Wait hierover te mailen naar administratie@wait.nu

Geschillen


Mogelijke claims, juridische procedures of geschillen tussen gebruikers en WAIT, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of WAIT, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch. Op de onderhavige Verklaring en eventuele claims is het Nederlandse recht van toepassing.

Indien derden een claim indient tegen WAIT, dan wel een procedure jegens WAIT entameert met betrekking tot door een gebruiker verrichtte activiteiten of geplaatste inhoud of informatie op WAIT, zal de desbetreffende gebruiker WAIT schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten).

WAIT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen. WAIT is niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die gebruikers of derden op WAIT vinden. WAIT is niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van gebruikers.

WAIT probeert haar software onafgebroken, veilig en zonder fouten aan te bieden. Zij biedt uitdrukkelijk niet de garantie dat zij in dit aanbod slaagt en dat WAIT altijd en overal zal werken zonder vertragingen, onregelmatigheden, storingen of zogenoemde downtime. Gebruik van WAIT geschiedt op eigen risico. WAIT wordt aangeboden “as is”, zonder expliciete of impliciete garanties. WAIT is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derde partijen.

Gebruikers vrijwaren WAIT en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen van iedere eventuele claims en schade, voortvloeiende uit of verband houdend met eventuele claims die gebruikers stellen te hebben. WAIT is jegens gebruikers en derden niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring of met WAIT, ook niet wanneer gebruikers geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van dergelijke schade. Bij enige gebleken en rechtens vastgestelde schade, is de aansprakelijkheid van WAIT die voortvloeit uit deze verklaring of uit de wet, niet hoger zijn dan honderd euro (€ 100,00) of het bedrag dat een gebruiker in de periode van een jaar voorafgaand aan de vastgestelde schade aan WAIT heeft betaald, behoudens voor zover wettelijke regels anders bepalen.

Gebruikers zijn ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

Definities


Met WAIT of WAIT diensten worden bedoeld de functies en services die WAIT beschikbaar stelt, via


 1. haar eigen website op www.WAIT.nl en andere websites van het WAIT-merk of via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies);

 2. Het WAIT platform;

 3. Sociale plug-ins en ander vergelijkbaar aanbod;

 4. andere media, merken, producten, diensten, software, apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld.

WAIT behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen dat sommige van onze merken producten of diensten worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en niet door deze VRV.

Met 'Platform' wordt bedoeld een set API's en services (zoals inhoud) waarmee anderen, waaronder toepassingontwikkelaars en websitebeheerders, gegevens kunnen ophalen van WAIT of gegevens kunnen verstrekken.

Met 'informatie' wordt bedoeld feiten en andere gegevens over gebruikers, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met WAIT.

Met 'inhoud' wordt bedoeld alles dat gebruikers plaatsen, leveren of delen door WAIT-diensten te gebruiken.

Met 'gegevens', 'gebruikersgegevens' of 'gegevens van de gebruiker' wordt bedoeld alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die gebruikers of een derde partij kan ophalen van WAIT of aan WAIT kan verstrekken via het platform.

Met 'plaatsen' wordt bedoeld het beschikbaar stellen van informatie door WAIT te gebruiken.


Met 'gebruiken' wordt bedoeld gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.

Met 'toepassing' wordt bedoeld elke toepassing of website die het Platform gebruikt of opent en elk ander item waarmee gegevens van ons worden of zijn ontvangen. De term 'toepassing' blijft gelden totdat gebruiker de app en alle gegevens heeft verwijderd.

Met 'Handelsmerken' wordt bedoeld alle handelsmerken van WAIT en aan haar gelieerde ondernemingen en diensten.


Overig


Deze Verklaring is een overeenkomst tussen gebruikers en WAIT B.V.

Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot WAIT en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.

Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.

Indien enige bepaling uit deze Verklaring niet afdwingbaar is, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.

Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Verklaring moet schriftelijk worden gedaan.

Gebruikers kunnen geen rechten of verplichtingen onder deze Verklaring overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van WAIT.

Alle rechten en verplichtingen van WAIT onder deze Verklaring zijn vrij overdraagbaar en toe te wijzen aan derden in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

Met deze Verklaring worden geen rechten van derde partijen verleend.

WAIT behoudt zich alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan gebruikers zijn verleend.

Door WAIT-diensten te gebruiken of te openen, stemmen gebruikers ermee in dat WAIT de inhoud en informatie kan gebruiken en verzamelen

Betalingsvoorwaarden: de aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen op en via WAIT, tenzij wordt vermeld dat andere voorwaarden van toepassing zijn.

Platformpagina: op deze pagina wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer je een toepassing van een derde partij toevoegt of WAIT gebruikt. Je leest hier ook hoe zij je gegevens kunnen gebruiken.

Beleidsregels van het WAIT-platform: in deze richtlijnen staan de beleidsregels die gelden voor toepassingen, waaronder Connect-sites.

Advertentiebeleid: in deze richtlijnen staan de beleidsregels die gelden voor advertenties die geplaatst zijn op WAIT.

Informatie met betrekking tot merken van WAIT: In deze richtlijnen staan de beleidsregels die gelden voor het gebruik van WAIT-handelsmerken, -logo’s en -screenshots.


Gegevensbeleid


Laatst gewijzigd: 29 september 2016


Dit gegevensbeleid is toepassing op alle merken, producten en services van WAIT, waarvoor geen afzonderlijk privacybeleid geldt, of die zijn verbonden met dit beleid en waarnaar wordt verwezen met WAIT-services of services.

 1. Soort gegevens


  WAIT verzamelt verschillende soorten gegevens van en over gebruikers, afhankelijk van de services worden gebruikt, te weten:

  Activiteiten van gebruikers en gegevens die gebruikers en derden leveren. WAIT verzamelt de inhoud en andere gegevens die gebruikers en / of over derden leveren wanneer zij de WAIT services gebruiken, onder meer wanneer gebruikers zich aanmelden voor een account, items maken of delen, berichten versturen en communiceren met andere gebruikers of derden. Dit kan betrekking hebben op gegevens in en over de inhoud die gebruikers leveren, zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. WAIT verzamelt ook gegevens over hoe gebruikers de WAIT services gebruikt, zoals de soorten inhoud die gebruikers bekijken en op welke inhoud wordt gereageerd, alsmede de regelmaat en duur van gebruiksactiviteiten.

  Netwerken en connecties. WAIT verzamelt gegevens over andere gebruikers, derden en groepen waarmee gebruikers verbonden zijn, alsmede de manier waarop gebruikers voornoemde andere gebruikers en groepen behandelen, zoals de mate en intensiteit van communicatie. WAIT verzamelt ook contactgegevens die gebruikers leveren wanneer zij deze gegevens (zoals een adresboek) uploaden, synchroniseren of importeren vanaf een apparaat.

  Gegevens van betalingen. Bij gebruik van de WAIT services voor aankopen of financiële transacties worden statistische gegevens verzameld.

  Apparaatgegevens


  WAIT verzamelt de onderstaande gegevens van en over de computers, telefoons en andere apparaten waarop je haar services worden geïnstalleerd of geopend, afhankelijk van waarvoor gebruikers toestemming hebben gegeven. Deze verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld aan verschillende apparaten om consistente services aan te bieden op alle apparaten.


  Gegevens van websites of apps die de WAIT services gebruiken.


  WAIT verzamelt gegevens van bezochte websites en apps van externe partijen die al dan niet gebruik maken van de WAIT services. Daarbij worden onder meer gegevens over de websites en apps die worden bezocht verzameld, alsmede het gebruik van de WAIT services op die websites en apps, en de gegevens die de ontwikkelaar of uitgever van de app of website doorgeeft.

  Gegevens van externe partners. WAIT verzamelt gegevens over gebruikers en hun activiteiten die zij van externe partners ontvangt alsmede gegevens van een adverteerder over jouw ervaringen en jullie interactie.

 2. Gebruik van de gegevens


  WAIT gebruikt de vergaarde gegevens om haar services juist te leveren en te ondersteunen. Dit geschiedt onder meer op de navolgende wijze:

  WAIT kan haar services, gepersonaliseerde inhoud en suggesties efficiënter aanbieden door gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in hoe de services worden gebruikt

  WAIT gebruikt de vergaarde gegevens ook om snelkoppelingen en suggesties te kunnen aanbieden.


  WAIT gebruikt locatiegegevens, om haar services voor gebruikers aan te passen, bijvoorbeeld door te helpen bij het inchecken, het zoeken naar lokale evenementen, aanbiedingen in de regio weer te geven of andere gebruikers te laten weten dat gebruikers in de buurt zijn.

  WAIT kan enquêtes houden en doen onderzoek, functies in ontwikkelingsfase testen, vergaarde gegevens analyseren om haar producten en services te evalueren en verbeteren, alsmede nieuwe producten en functies te ontwikkelen. Daarnaast worden aan de hand van vergaarde gegevens controles uitgevoerd en problemen opgelost.

  Communicatie met gebruikers. WAIT gebruikt de gegevens om marketingberichten te sturen, met gebruikers te communiceren over haar services en om gebruikers op de hoogte te stellen van haar beleidsregels en voorwaarden.

  Advertenties en services meten en weergeven. WAIT gebruikt gegevens om haar systemen voor advertenties en metingen te verbeteren,

  Veiligheid en beveiliging bevorderen. WAIT gebruikt gegevens accounts te verifiëren en om veiligheid en beveiliging op en buiten haar services te promoten

  WAIT gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om haar services aan te bieden en te ondersteunen, en voor elk van de doeleinden beschreven in de voorwaarden.

 3. Delen van gegevens


Openbare gegevens zijn beschikbaar voor iedereen op en buiten de WAIT services en kunnen worden weergegeven en geopend via online zoekmachines, API's en offline media, bijvoorbeeld op televisie.

Apps, websites en integratiepunten van externe partijen die WAIT services gebruiken of erop aanwezig zijn. Externe apps, websites of andere services die gebruikers benutten of geïntegreerd zijn met WAIT services, kunnen gegevens ontvangen. Externe partijen krijgen, wanneer gebruikers hun services downloaden of gebruiken, toegang tot openbare gegevens van gebruikers, waaronder de gebruikersnaam of gebruikers-ID, leeftijdsgroep en land/taal en gegevens die gebruikers verder met deze externe services delen. Gegevens die worden verzameld door deze apps, websites of geïntegreerde services zijn onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van de betreffende externe services.

WAIT deelt gebruikersgegevens binnen de groep bedrijven die onderdeel zijn van WAIT.


Bij overdracht van WAIT aan derden kunnen de gebruikersgegevens worden overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Delen met externe partners en klanten


WAIT werkt samen met externe bedrijven die jaar helpen services aan te bieden en te verbeteren, of die advertenties of gerelateerde producten gebruiken. De navolgende gegevens kunnen aan de hieronder opgesomde partijen Hieronder volgen de soorten externe partijen waarmee we je gegevens kunnen delen:

Services voor advertenties, metingen en analyses (enkel niet persoonlijk identificeerbare informatie). WAIT streeft ernaar dat advertenties zo relevant en interessant mogelijk zijn voor haar gebruikers.

Gebruikersgegevens worden derhalve gebruikt om relevante advertenties te tonen. Wait deelt geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeerbaar maakt (persoonlijk identificeerbare informatie is informatie zoals een naam of een e-mailadres, welke informatie kan worden gebruikt om contact op te nemen met een gebruiker of diens identiteit te kennen geeft) met partners voor advertenties, metingen of analyses, tenzij gebruikers hiervoor toestemming geven. WAIT kan partners informatie geven over het bereik en de effectiviteit van hun advertenties zonder informatie vrij te geven die gebruikers persoonlijk identificeert. Voorts kan WAIT de informatie van meerdere mensen samenvoegen. WAIT kan haar adverteerders statistieken verstrekken, hoe vaak advertenties zijn weergegeven, hoe vaak een app is geïnstalleerd na het weergeven van een advertentie, alsmede niet persoonlijk identificeerbare demografische gegevens verstrekken

WAIT verstrekken gegevens aan leveranciers, serviceproviders en andere partners die haar onderneming ondersteunen. Deze partners moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht

IV Beheer en verwijdering van gegevens


WAIT slaat gebruikersgegevens op zolang dat nodig is om producten en services aan gebruikers te kunnen aanbieden. Gegevens die zijn gekoppeld aan een specifiek account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd, tenzij de gegevens niet langer nodig zijn voor het aanbieden van diensten en services.

Gebruikers kunnen hun account op elk moment verwijderen door een verzoek te mailen naar administratie@wait.nu. Binnen 3 werkdagen worden de gegevens uit onze systemen verwijderd.

 1. Juridische verzoeken


  Indien op WAIT een wettelijke plicht rust om gegevens te gebruiken, bewaren en delen in reactie op een juridisch verzoek dan zal WAIT hier gehoor aan geven. WAIT kan gegevens ook gebruiken, bewaren en delen wanneer dat noodzakelijk kan zijn om fraude of andere illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen en aan te pakken, om WAIT, haar gebruikers of derden te beschermen.

  WAIT kan gegevens verstrekken aan externe partners over de betrouwbaarheid van accounts om fraude en misbruik op en buiten haar services te voorkomen. Informatie die WAIT over gebruikers ontvangt, inclusief financiële transactiegegevens horend bij aankopen betaald via WAIT, kan worden gebruikt en voor een langere periode worden bewaard in het geval dat de informatie onderhevig is aan een juridisch verzoek of verplichting, onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van de voorwaarden of het beleid van WAIT, of om schade te voorkomen. WAIT kan gegevens bewaren van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld na schendingen van haar voorwaarden om herhaald misbruik of andere schendingen van haar voorwaarden te voorkomen.

 2. Wijzigingen


  WAIT stelt gebruikers op voorhand op de hoogte van door te voeren wijzigingen in dit beleid. Hierbij wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om het aangepaste beleid te lezen en erop te reageren voordat verder gebruik wordt gemaakt van de WAIT services.


  Deze voorwaarden zijn te vinden via de onderstaande URL's